Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Terms and conditions for CS Business Club Membership

ENGLISH VERSION - FOR DANISH VERSION, PLEASE SCROLL DOWN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR CS BUSINESS CLUB

 

1. Membership of CS Business Club

The mutual rights and obligations stated in the terms and conditions below apply to companies which are members of CS Business Club.

2. Membership benefits

CS PARTNER membership of CS Business Club includes:

 • A subscription to the newslist: Information about club activities, news and events at the Department of Computer Science, Aarhus University.
 • Consultancy service: Explore the opportunities available to your company for research collaboration, collaboration with students and recruitment at the Department of Computer Science.
 • Katrinebjerg Career Day - kdag.au.dk: The opportunity to participate in the annual career fair Katrinebjerg Career Day (Kdag) with a big stand included in the membership.
 • Targeted recruitment: Advertisement of jobs and student projects on channels at the Department of Computer Science. The channels include an online job wall cs.au.dk/jobwall and the CS Alumni Group (LinkedIn).
 • Access to the latest research: Invitations to special talks and events on new research at the Department of Computer Science.
 • Branding opportunities: Brand your company on our website and at physical locations at the Department of Computer Science.

Price: DKK 12,000/year (ex. VAT)

 CS FOLLOWER membership of CS Business Club includes:

 • A subscription to the newslist: Regular information about club activities, news and events at the Department of Computer Science at Aarhus University.
 • Consultancy: Explore the opportunities available to your businesses for research collaboration, collaboration with students and recruitment.

Price:  Free

3. Membership terms and conditions
All companies are eligible for membership in CS Business Club. Once payment of the membership fee is confirmed, both parties are mutually obligated to comply with applicable legislation regarding personal data and data protection.

4. Waiver of liability
The member may under no circumstances claim damages from CS Business Club as a result of advice or consultancy services provided by CS Business Club or other parties appointed by CS Business Club. CS Business Club is under no circumstances responsible for direct damage or loss, including operating losses, loss of data, goodwill or similar consequential loss.

5. Membership fees
In order to cover expenses related to the administration of the agreement and the activities named in 2, member companies must pay an annual membership fee for the ‘CS Partner’ membership described in 2. A ‘CS Follower’ membership does not require an annual membership fee.

6. Billing
The invoice for the membership fee, which will indicate the deadline for payment, will be sent when the company enrols in CS Business Club. Payment must be effected no latter than the deadline stated on the invoice. Subsequent payments are to be effected in the same manner (issue of an invoice with a deadline for payment). Payment must be effected no latter than the deadline stated on the invoice.

In case of delayed payment, CS Business Club reserves the right to charge default interest pursuant to the Danish Interest Act from the deadline for payment and until payment is effected. CS Business Club also reserves the right to charge a fee in connection with issuing payment reminders.

7. Period of non-terminability and termination
The membership may not be terminated for twelve months from the date of enrolment , and will be automatically renewed hereafter. After the twelve-month period, the member company may terminate its membership with three months’ notice to expire at the end of a calendar month. CS Business Club may also terminate the subscription agreement or any part hereof at a notice of at least one calendar month after twelve months.

8. Relocation
In case of relocation, the member must immediately inform CS Business Club, just as CS Business Club must inform the member in case of relocation.

9. Changes in conditions and prices
The Department of Computer Science may change the conditions for membership in CS Business Club at three month’s notice. The current conditions apply to the membership, even though other terms and conditions may have applied at the time of the company’s enrolment in CS Business Club. Changes will be communicated to members by CS Business Club in a written notification, including email.

10. Venue
In the event of dispute between the member and CS Business Club concerning matters arising out of the membership, the member may file a complaint with the Department of Computer Science. Furthermore, disputes may be brought before the ordinary courts of law in accordance with applicable rules by either party. Disputes arising out of the membership in CS Business Club and related services shall be settled in accordance with Danish law and must be tried before the Danish courts.

11. Entry into force
These general terms and conditions enter into force on December 1st 2018.

12. Enrolment in CS Business Club
A membership in CS Business Club is valid for both parties as soon as the member has received confirmation of enrolment in CS Business Club via email. 


DANISH VERSION: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR CS BUSINESS CLUB

1. Medlemskab af CS Business Club

Som medlem af CS Business Club er virksomheden omfattet af de gensidige rettigheder og pligter, som er angivet i nedenstående betingelser.

2. Medlemsfordele

 CS PARTNER medlemskab af CS Business Club giver adgang til:

 • Nyhedsbrev: Løbende orientering om klubaktiviteter, nyheder og events på Institut for Datalog på Aarhus Universitet.
 • Rådgivning: Undersøg dine muligheder for forskningssamarbejde, studentersamarbejde og rekruttering på Institut for Datalogi.
 • Katrinebjerg Karrieredag: Mulighed for at deltage i den årlige karrieremesse Katrinebjerg Karrieredag (Kdag) med en stor stand. Standen er inkluderet i medlemskabet.
 • Målrettet rekruttering: Annoncering af jobopslag og studieprojekter på kanaler på Institut for Datalogi. Kanalerne omfatter online jobwall (Facebook) og CS Alumni group (LinkedIn).
 • Kom tættere på forskning: Invitationer til særlige talks og events på Institut for Datalogi om ny forskning.
 • Eksponér din virksomhed: Profilér din virksomhed på vores website og på fysiske placeringer på Institut for Datalogi.

Pris: DKK 12.000 / år  (eksklusiv moms)

CS FOLLOWER medlemskab af CS Business Club giver adgang til:

 • Nyhedsbrev: Løbende orientering om klubaktiviteter, nyheder og events på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.
 • Rådgivning: Undersøg dine muligheder for forskningssamarbejde, studentersamarbejde og rekruttering.

Pris:  Gratis

 

3. Betingelser for medlemskab
Alle virksomheder kan blive medlem af CS Business Club. I det øjeblik virksomheden har betalt kontingent, indvilliger begge parter i gensidigt at overholde gældende lovgivning vedrørende personoplysninger og databeskyttelse.

4. Ansvarsfraskrivelse
Medlemmet kan under ingen omstændigheder gøre erstatningsansvar gældende over for CS Business Club som følge af rådgivning eller konsulentbistand ydet af CS Business Club eller andre som udpeges af CS Business Club. CS Business Club er under igen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab, herunder driftstab, tab af data, goodwill og lignende følgeskade.

5. Kontingent
For at dække udgifterne til administration af aftalen og til de aktiviteter, som er nævnt i 2, betaler medlemsvirksomheder et årligt kontingent ved et CS PARTNER medlemskab som beskrevet i 2. 

Et CS FOLLOWER medlemskab er ikke omfattet af et årligt kontingent.

6. Betaling
Første opkrævning udsendes ved indmeldelse i CS Business Club med angivelse af en betalingsfrist. Indbetaling skal senest ske på den angivne sidste rettidige indbetalingsdato. Efterfølgende opkrævninger sker ved udsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Indbetaling skal senest ske på den angivne sidste rettidige indbetalingsdato.

Ved forsinket betaling er CS Business Club berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. CS Business Club er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

7. Uopsigelighedsperiode og opsigelse
Medlemskabet er uopsigeligt i 12 måneder fra indmeldelsen, og løber herefter automatisk videre. Medlemsvirksomheden kan herefter opsige medlemskabet med tre måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. CS Business Club kan ligeledes opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst en kalendermåneds varsel efter 12 måneder.

8. Flytning
Ved flytning skal medlemmet straks give CS Business Club meddelelse herom, ligesom CS Business Club vil give besked til medlemmer ved flytning.

9. Ændring af vilkår og priser
Institut for Datalogi kan ændre vilkårene for medlemskab af CS Business Club med et varsel på 3 måneder. De til enhver tid gældende vilkår gælder for medlemskabet, selv om andre vilkår var gældende på tidspunktet for virksomhedens indmeldelse i CS Business Club. Ændringerne meddeles medlemmerne af CS Business Club ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post.

10. Værneting
I tilfælde af tvist mellem medlemmet og CS Business Club om forhold, der udspringer af medlemskabet, kan medlemmet klage til Institut for Datalogi. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Tvister som udspringer af medlemskab af CS Business Club og hermed forbundne tjenesteydelser skal afgøres i henhold til dansk ret og skal behandles ved danske domstole.

11. Ikrafttræden
Disse almindelige betingelser gælder fra 1. december 2018

12. Indmeldelse i CS Business Club
Medlemsskabet af CS Business Club er gyldigt for begge parter, så snart medlemmet har modtaget bekræftelse på indmeldelse i CS Business Club via mail.