Upper secondary school collaboration

In collaboration with upper secondary schools, the Department of Computer Science offers lectures, exercises and project demonstrations by lecturers and students at the department. We try to target our offers to upper secondary school education, and also provide pupils with a chance to get an impression of life as a university student.

Special study area projects (STX and HTX)

In addition to the general class visits that you can read about on these pages, we offer guidance for upper secondary school pupils in their special study area projects or other major written assignments. This applies to STX (upper secondary school leaving examination) and HTX (higher technical examination) classes.

Such guidance could be anything from help in choosing a particular subject and a relevant literature list to visiting the department and using the advanced equipment and technical facilities we have at our disposal.

Examples of special study area projects at the Department of Computer Science

 • Cryptology and IT Security (upper secondary school subjects, Mathematics, IT)

Cryptology is a word that covers a number of things. There are two main topics in modern cryptology:

1. Privacy

Private messages such as bank transactions, military orders and other delicate information can be protected by encoding the message.

2. Confirmation of authenticity

Ensuring that the same message is received as the one that was sent, i.e. determining whether the message has been changed in transit. Similarly, determining that the sender is the person he or she claims to be.

Cryptology is normally connected with privacy or secrecy, but the confirmation of authenticity is actually just as large and important a field.

 • Algorithms and Graph Theory (Mathematics)

An algorithm is an unambiguous and abstract description of how a specific problem is finally solved.

An algorithm is a kind of recipe for solving a particular kind of problem, and it provides a solution irrespective of the appearance of the specific problem situation. An example could be a precise description of how to sort a pack of cards, regardless of how the individual cards are placed from the start.

Describing how to sort a pack of cards, irrespective of the starting point, could be done this way:

 1. Choose a random card from the pack.
 2. Go through the pack – put all the cards that are higher than your random card in a stack to the left, and all those that are lower in a stack to the right.
 3. Put your random card in the left stack.
 4. If there are more than two cards in the stacks, repeat points one to three for both stacks. Make sure that both the new stacks are on the same side when you divide the individual stacks.
 5. If there are two cards in the stack, put the higher one at the top, and put the stack on top of the stack it was dealt from.

This algorithm works in the way that you do it over and over again in smaller and smaller stacks (until there are only two cards in the stacks, and you put them back together again).

 • Context Awareness (Mathematics, Physics, Technology, IT)

Context awareness is a field of research that focuses on providing users with relevant services based on time and place, for example, as well as other parameters that describe the user and the surrounding environment. Context awareness is important for the development of new fields of research, such as pervasive computing, ubiquitous computing, ambient computing, interactive spaces, etc.

The concept context awareness covers techniques and technologies that can include:

 • Software infrastructures for context-aware computing
 • Context modelling
 • Sensor/actuator networks and positioning technologies that can be used to establish context-aware services
 • Activity-based IT
 • Activity recognition and pattern recognition
 • Context awareness for mobile applications and other permanent installations in the area

Applications for a special study area project must be made by your upper secondary school teacher
Complete this application form (in Danish only) or write directly to Special Consultant Søren Poulsen at poulsen@cs.au.dk.

More information

If you are going to write a special study area project on one of the above subjects, you are very welcome to contact Special Consultant Søren Poulsen at poulsen@cs.au.dk. He can help you get in touch with a researcher or PhD student in the relevant field.

Studieretningsprojekter (STX og HTX)

Udover de almindelige klassebesøg, som du kan læse om på disse sider, tilbyder vi også at gymnasieelever kan få vejledning til deres studieretningsprojekter, eller andre større skriftlige opgaver.

En vejledning kan være ligefra at få hjælp til at vælge et bestemt emne og en liste over relevant litteratur, til at komme på besøg på instituttet og benytte noget af det avancerede udstyr og tekniske faciliteter som vi har til rådighed.

Eksempler på Datalogi studieretningsprojekter:

 • Kryptologi og IT-sikkerhed (Gym.fag. Matematik, IT)

Kryptologi er et ord der dækker over flere ting. Der er to hovedemner indenfor moderne kryptologi, nemlig

1. Hemmeligholdelse

Hemmelige beskeder som banktransaktioner, militære ordrer og anden ømtålelig information, kan beskyttes ved at kode beskeden.

2. Autentitetsbekræftelse

Sikring af at beskeden er modtaget som den er sendt. Altså at afgøre om beskeden er blevet ændret undervejs. Ligeledes at bekræfte, at senderen er den han udgiver sig for at være.

Man forbinder normalt kryptologi med hemmeligholdelse, men det er et faktum at autentitetsbekræftelse er et lige så vigtigt og stort et felt.

 • Algoritmer og grafteori (Matematik)

En algoritme er en utvetydig og abstrakt beskrivelse af, hvordan en specifik type problem løses endeligt.

En algoritme er en slags opskrift til at løse et problem af en bestemt type, som leverer en løsning uanset den konkrete problemsituations udseende. Et eksempel kunne være en præcis beskrivelse af, hvordan man sorterer et spil kort, uanset hvordan de enkelte kort ligger fra udgangspunktet.

Hvis vi som eksempel skal beskrive hvordan man sorterer et spil kort, uanset udgangspunktet, kunne det gøres på følgende måde:

 1. Tag et tilfældigt kort fra bunken.

 2. Gå nu bunken igennem - alle dem som er højere end dit tilfældige kort, lægger du i en bunke til venstre, og dem som er mindre i en bunke til højre.
 3. Læg dit tilfældige kort i den venstre bunke.
 4. Hvis der er mere end to kort i bunkerne, gentag pkt 1 til 3 for begge af de to bunker. Sørg for, at når de enkelte bunker deles, bliver begge de nye bunker sammen på samme side.
 5. Hvis der er to kort i bunken, læg det højeste øverst, og læg bunken ovenpå den bunke den blev delt fra.

Denne algoritme kalder sig selv på den måde, at man skal udføre den igen og igen på mindre og mindre bunker (indtil man kun har to kort i bunkerne, så lægger man dem sammen igen).

 • Context Awareness (Matematik, Fysik, Teknologifag, IT)

Context-awareness er et forskningsområde der fokuserer på at levere relevante services til brugere baseret på eksempelvis tid og sted, samt andre parametre  der beskriver brugeren og det omgivende miljø. Context-awareness er vigtig for udviklingen at nye forskningsområder som pervasive computing, ubiquitous computing, ambient computing, interaktive rum, osv.

Begrebet Context Awarenes dækker over teknikker og teknologier som kan omfatte:

 • Software infrastrukturer til context-aware computing,
 • Kontekstmodellering,
 • Sensor / aktuator netværk og positionering teknologier, der kan bruges til at oprette context-aware services,
 • Aktivitetsbaseret IT,
 • Aktivitet-genkendelse og mønstergenkendelse,
 • Context-awareness til mobile enheder og andre faste installationer i området.

Ansøgning om udførelse af studieretningsprojektet skal foretages af gymnasielæreren.
Udfylde denne ansøgningsformular ), eller skriv direkte til specialkonsulent Søren Poulsen: poulsen@cs.au.dk

Yderligere information.

Hvis du skal skrive SRP inden for et af ovenstående emner er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Søren Poulsen: poulsen@cs.au.dk som kan hjælpe dig med at komme i kontakt med en forsker eller en PhD-studerende inden for det pågældende emne.